Particulier

De zekerheid van een kwalitatieve behandeling van uw bundel

NTERVENTUS verzekert een geheel van opdrachten ten dienste van particulieren, over het ganse grondgebied.

Type opdracht ?

 • Vaststelling
 • Betekening (Echtscheiding/Afstamming/Familiale aangelegenheden)
 • Uitdrijving
 • Verzet tegen een vonnis van de politierechter

Waarom INTERVENTUS  ?

 • Ervaren gerechtsdeurwaarders* (groepering van studies die actief zijn in België)
 • Gepersonaliseerd beheer, in functie van de aard van uw bundels
 • Een technologie die op punt staat
 • Raadgevingen
 • Snelheid van tussenkomst
 • Gematigde kosten

Hoe  ?

Neem contact op met INTERVENTUS, door het versturen van

* Interventus behoudt zich het recht voor om haar tussenkomst te beperken, in functie van de aard van de vaststelling en/of de voorwaarden van de tussenkomst, mits naleving van de Belgische en de Europese wetgeving.

 

Vaststelling

Centrale van de vaststellingen : 7 dagen/7

De centrale van de vaststellingen staat 7 dagen/7, overal in Brussel en in Walonië,  ter uwer beschikking.
De vaststelling geeft een authentiek karakter aan feiten die onder de openbare- of de privésfeer vallen. Gedaan door een beëdigd gerechtsdeurwaarder, strekt de vaststelling tot wet voor de rechtbanken.

Soorten vaststellingen ?

1. Media

 • Computervaststellingen : geschiktheid van de link, inhoud van bestanden, oneerlijke concurrentie, beledigende uitlatingen … (vergezeld door een lid van onze IT-dienst)
 • SMS-vaststellingen

2. Onroerend

 • Staat van bevinding (huur...)
 • Vaststelling van schade (werken, stormen, overstromingen...)
 • Vaststelling van burenhinder (snoeien van hagen, afval...)
 • Vaststelling van geluidshinder

3. Meer algemeen, alle vaststellingen van materiële feiten

Meer info ?

 

Betekening (echtscheiding/afstamming/familiale aangelegenheden)

De betekening in geval van echtscheiding of van afstamming

De betekening behelst de officiële overhandiging van een vonnis door een gerechtsdeurwaarder. Vanaf de betekening loopt de termijn van één maand om eventueel hoger beroep aan te tekenen. Na deze termijn van één maand, maakt de gerechtsdeurwaarder de documenten over teneinde overschrijving in de registers van de Burgerlijke Stand.

De betekening in familiale aangelegenheden

De betekening bepaalt het begin van de termijn voor hoger beroep en is noodzakelijk, voorafgaand

 • aan de invordering van achterstallige onderhoudsgelden en van uitzonderlijke kosten
 • aan het respecteren van het hoederecht betrefffende de kinderen
 

Uitdrijving & invordering van achterstallige huurgelden

De eigenaar, die een vonnis van uitdrijving bekomen heeft, kan een beroep doen op INTERVENTUS om

 • over te gaan tot de uitdrijving van de huurder
 • achterstallige huurgelden in te vorderen

INTERVENTUS zorgt voor de bijstand door bekwame slotenmakers en verhuizers.

 

Verzet tegen een vonnis van de politierechtbank

U bent niet akkoord met een beslissing, gewezen door de politierechbank ?
U kunt dan verzet aantekenen tegen de beslissing, om deze te doen hervormen.

AANDACHT

Gelieve de termijnen te respecteren : vanaf de betekening of de kennisgeving van het vonnis, beschikt u over 15 dagen om verzet aan te tekenen.

 

IK ONTVING

Chat