Ik heb een dagvaarding ontvangen

Wat is een dagvaarding ?

Een dagvaarding is een uitnodiging om voor het gerecht te verschijnen, aan uw woonplaats of uw vennootschapszetel betekend door een gerechtsdeurwaarder.
Zo de gerechtsdeurwaarder u deze niet persoonlijk kon overhandigen, noch aan iemand bevoegd om de kopij van de akte in uw naam in ontvangst te nemen, laat hij daarvan een kopij achter onder een « Pro Justitia » gesloten omslag, op uw naam, in uw brievenbus. Vanaf de daaropvolgende dag, wordt u per schrijven verwittigd dat u de mogelijkheid hebt om een afschrift aan het loket van de studie af te halen.
In gewone zaken, wordt het origineel van deze dagvaarding overgemaakt aan de griffie van de rechtbank voor dewelke u uitgenodigd wordt te verschijnen, De zaak wordt alsdan officieel ingeschreven op de zitting op de dag als vastgesteld in de dagvaarding : dit noemt men de « rolzetting ». Deze rolzetting maakt het voorwerp uit van een variabel forfaitair recht, naargelang het bedrag van de vordering en de rechtbank : dit recht dient om de kosten te dekken voor het organiseren van de zitting door de rechtbank. Deze bedragen kunnen geraadpleegd worden, hier.

Een dagvaarding, hoe zit dat   ?

De dagvaarding bevat gewoonlijk de volgende elementen :

  • de datum van betekening ;
  • de volledige identiteit van de persoon, de vennootschap of het organisme (aangeduid als de « eiser », de « verzoeker », of de « schuldeiser »), op wiens vraag de dagvaarding uitgebracht wordt, alsmede deze van de advocaat die hem voor de rechtbank vertegenwoordigt ;
  • de identiteit van de gerechtsdeurwaarder-titularis, en desgevallend, van de vervanger die u deze akte betekent ;
  • de identiteit van de partij die opgeroepen wordt om te verschijnen (ook wel aangeduid als de « verweerder » of de « schuldenaar »), ‘t is te zeggen, uzelf ;
  • de uiteenzetting van de redenen waarop de vordering van de verzoekende partij gegrond is (contractuele voorwaarden of wettelijke voorschriften) ;
  • de afrekening van de bedragen die u gevorderd worden ;
  • de zittingsdatum alsmede de vermelding en het adres van de rechtbank waarvoor u opgeroepen wordt te verschijnen ;
  • het voorwerp van de vordering dat de verzoekende partij beoogt voor te leggen aan de rechter (deel « om … ») ;
  • de kosten van de akte van dagvaarding ;
  • desgevallend, een vertaling en de eventuele bijlagen.    

Is het mogelijk om een veroordeling te vermijden ?

Indien het handelt om een schuld die u niet betwist en die u tot dan toe nagelaten hebt te betalen, kan u dit nog doen voor de zitting, op voorwaarde dringend contact op nemen met de studie om een geactualiseerde afrekening te bekomen. Inderdaad, bent u nu, bovenop de hoofdsom en de andere bijkomende bedragen als verschuldigd aan de schuldeiser (intresten, vergoeding), de kosten van de dagvaarding en één vierde van de rechtsplegingsvergoeding als door de wet voorzien, verschuldigd. Enkel de algehele betaling van de schuld, zal u toelaten aan een vonnis te ontsnappen.

Moet ik naar de zitting gaan?

Wij raden u ten zeerste aan zich aan te bieden op de zitting of u daarop te laten vertegenwoordigen, hetzij door een naaste bloedverwant (voorzien van een schriftelijke volmacht van uwentwege), hetzij, bij voorkeur, door een advocaat. Inderdaad, in geval van afwezigheid op de rechtbank, loopt u het risico op een veroordeling bij verstek. Desgevallend, zult u een verhaal dienen uit te oefenen tegen de beslissing om uw argumenten te doen gelden. Deze procedure is gebonden aan strikte termijnen.

Indien u de vorderingen van uw tegenpartij betwist, voorzie u dan van de bewijsstukken voor op de zitting (bv. Betalingsbewijzen, afrekeningen, ontvangen en verstuurde brieven, enz.). Desgevallend kunt u aan de rechter vragen om de terugbetaling van uw schuld in de tijd te spreiden. Zo de rechter u dit uitstel toekent, zal het aan u behoren om dit strikt na te komen. Bij gebreke, zal uw schuldeiser onmiddellijk de procedure kunnen hernemen door de gedwongen uitvoering van de beslissing, middels roerend en/of onroerend beslag op uw goederen, mits naleving van de wettelijke termijnen.

.

Chat