Charter voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens

 

 • Conformiteit aan de G.D.P.R.  

Interventus streeft naar het respecteren en het beschermen van de persoonlijke gegevens van de bezoekers van deze website, in conformiteit met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (G.D.P.R.), in werking getreden op 25 mei 2018.
Deze voorziet onder meer dat de gebruiker geïnformeerd wordt over de persoonsgegevens die verzameld worden door de website die hij bezoekt, het doel van deze verzameling, en de voorwaarden voor de bewaring van deze gegevens, en zal, met volledige kennis van zaken, al dan niet zijn instemming kunnen geven voor deze verwerking.
Deze verordening kadert in de continuïteit van de verplichtingen waartoe de gerechtsdeurwaarders reeds gehouden zijn, en onder meer de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,  de bepalingen van het Strafwetboek en de bepalingen aangaande het beroepsgeheim.

 •  Cookies, navigatiegegevens en contactformulier 

Bij het bezoeken van deze website zullen, om veiligheidsredenen en statistische doeleinden, bepaalde gegevens automatisch geregistreerd : uw IP-adres, het type van uw browser, de data en de uren van het bezoek, de bezochte pagina’s en de gedownloade bestanden. De website maakt eveneens gebruik van "cookies" (mini bestandjes) die bepaalde elementen registreren om de site beter af te stellen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via het configuratiescherm van uw internetbrowser. In dat geval, zouden bepaalde functies van deze website voor u ontoegankelijk kunnen zijn.

De persoonsgegevens die u dient in te geven bij het online raadplegen van uw dossier, of middels het contactformulier, zullen in ons computersysteem opgeslagen worden en enkel gebruikt worden om later met u te communiceren en om een goed beheer van uw dossier of de behandeling van uw vraag, te verzekeren.

Interventus verbindt er zich toe om deze nooit aan derden mede te delen, behalve wanneer dit mededelen vereist is voor de uitvoering van lopende gerechtelijke procedures, in het kader van de opdrachten als toevertrouwd aan onze gerechtsdeurwaarders.

In geen enkel geval, zal Interventus uw telefoonnummer of uw e-mail adres mededelen voor doeleinden die vreemd zijn aan zijn opdracht, zoals commerciële promotiecampagnes of voor marketing.
 

 • Rechten van de betrokken persoon 

Krachtens de artikelen 15 tot 18 van de G.D.P.R. (en onder voorbehoud dat deze bepalingen geen afbreuk doen aan de goede uitvoering van de opdrachten als door de wet aan de gerechtsdeurwaarder toevertrouwd), hebt u het recht tot het bekomen van : 

 1. de informatie aangaande het al dan niet bestaan van een verwerking van uw persoonsgegevens, en de doeleinden van deze verwerking;
 2. de lijst met de gegevens voor deze verwerking;
 3. de bestemmelingen aan wie deze persoonsgegevens zouden kunnen overgemaakt worden;
 4. het mededelen van de gegevens die u betreffen;
 5. indien nodig, hun rechtzetting;
 6. het verwijderen van uw persoonsgegevens, voor zover de bewaring daarvan niet vereist is voor eventuele lopende gerechtelijke procedure die u betreffen. 

Elke aanvraag in die zin dient schriftelijk gedaan aan de ‘Service Informatique’ van de BvCVBA –ScSCRL- Interventus, rue du Parc, 9, te 4020 LUIK –LIEGE-, door het bijvoegen van een fotokopie, recto-verso, van uw identiteitskaart.

 • Wettelijke opdracht van de Gerechtsdeurwaarder 

In de mate waarin de verwerking van uw persoonsgegevens, in het algemeen belang, noodzakelijk is voor de opdrachten als door de wet aan de gerechtsdeurwaarder en aan zijn personeel toegewezen, is voor deze verwerking evenwel niet de instemming nodig van de betrokken persoon, en kan zij dus afwijken van sommige bepalingen van de G.D.P.R.

De persoonsgegevens die door de deurwaarder bewaard worden, zijn strikt beperkt tot de informaties als nodig voor de goede uitvoering van de procedures die door de wet voorzien zijn. Alzo behandelen de deurwaarder en zijn personeel geen enkel gegeven, vallend onder de bijzondere categorieën als beoogd door het artikel 9 van de G.D.P.R. 

De gegevens die bewaard worden in de studie van de deurwaarder, worden in geen enkel geval medegedeeld aan derden, andere dan deze die beoogd worden in de mededelingen als voorzien door de wet (onder andere : gerechtsdeurwaarder, procureur des Konings, magistraat, griffier, advocaat, OCMW of het centraal bestand van berichten van beslag, naargelang het geval).

De gegevens worden gedurende 10 jaren bewaard na het einde van de opdracht van de gerechtsdeurwaarder, waarbij deze termijn de door de wet voorziene maximumtermijn is. 

 • Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Interventus neemt eveneens alle gepaste technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging en de bescherming van de persoonsgegevens waarvan zij kennis gekregen heeft, hetzij via haar website of krachtens de opdrachten die haar toevertrouwd worden, te beschermen. Deze gegevens zullen bewaard worden in een brandveilige omgeving en op interne servers van de onderneming, of, indien nodig, in beveiligd databanken uitsluitend gevestigd op het grondgebied van de Europese Unie.

De werknemers die betrokken worden in de verwerking van de persoonsgegevens, zijn contractueel gehouden tot een zeer strikte vertrouwelijkheid. Enkel de genoegzaam gemachtigde personen voor het verwerken van uw aanvraag of uw dossier, zullen toegang hebben tot uw gegevens. Deze personen worden geïdentificeerd en geauthentiseerd  via hun elektronische identiteitskaart of een paswoord dat gelijkwaardige beveiligingswaarborgen biedt.
 

 • Aansprakelijkheid voor het verwerken van de persoonsgegevens 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de BvCVBA –ScSCRL- INTERVENTUS, in de persoon van de Gerechtsdeurwaarders-vennoten. 

Een gedelegeerde voor de bescherming van de gegevens (D.P.O.) werd hen aangewezen overeenkomstig de bijzondere bepalingen van de G.D.P.R. voor de gerechtsdeurwaarders. Deze kan gecontacteerd via de Nationale Kamer van de Gerechtsdeurwaarders, 1060 BRUSSEL, Henri Jasparlaan, 93.

Chat