Ik ontving een betekening / bevel tot betalen

Waarom?

De betekening heeft tot doel u de beslissing ter kennis te brengen en is onontbeerlijk voor elke uitvoering.

Alsdan, alvorens de gedwongen uitvoering van de beslissing aan te vangen en onder meer voor de middelen van de roerende en/of onroerende beslagen, zal een gerechtsdeurwaarder overgaan tot de betekening van het tussengekomen vonnis, aan uw woonplaats of aan de vennootschapszetel zo het handelt om een onderneming, Naargelang het geval, zullen de middelen van de gedwongen tenuitvoerlegging uitgeoefend worden na een termijn van 30 dagen na de betekening, hetzij na een termijn van 24 uren, in geval van een betekening-bevel.

Noteer eveneens dat de openbare diensten en de kas voor sociale verzekeringen – zonder een beroep te moeten doen op de tussenkomst van een rechter – dwangschriften kunnen uitvaardigen, die de waarde hebben van uitvoerbare titels.

Kan ik dit betwisten ?

Vanaf de betekening of vanaf de betekening-bevel, beschikt u over een wettelijke termijn om hoger beroep of verzet aan te tekenen tegen de beslissing of het dwangschrift. In dat geval zal het waarschijnlijk noodzakelijk zijn om een beroep te doen op een advocaat.

Wat als ik niet reageer?

Bij het verstrijken van de wettelijke termijnen, kan de tenuitvoerlegging van de beslissing van rechtswege gebeuren door het roerend en/of onroerend beslag op de goederen die u toebehoren.

Chat